Przedszkole nr 28 ,,Fantazja” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole28.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu,
• pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
• zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
• niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Wierzbicka,
Edyta.Wierzbicka@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 81.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 28 „ Fantazja”we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Orlej 5-7we Wrocławiu nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku,niezmiernie trudne byłobydostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.Jednak wramach planowanych remontów będą podjęte kroki,zmierzające do ułatwienia dostępu do placówki osobom niepełnosprawnym

Siedziba

Przedszkole nr 28 „Fantazja” we Wrocławiu
ul. Orla 5-7
53-143 Wrocław

Budynek

Do budynku wchodzi się z poziomu przyziemia, brak schodów.
Budynek składa się z pięciu kondygnacji bez windy osobowej.
Budynek jest zabytkowy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wąska klatka schodowa, strome schody, liczne progi.
• Wejście główne:
Drzwi wejściowe główne są częściowo przeszklone otwierane do wewnątrz budynku . Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
• Gabinet Dyrektora:
Gabinet znajduje się na parterze po lewej stronie w holu z kominkiem.
• Pomieszczenia:
Sale dla dzieci nie są dostępne dla osób na wózkach.Na drzwiach do sal znajdują się nazwy grup oraz ich symbole, zawieszone na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących oraz brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.
• Pomieszczenia sanitarne:
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
• Miejsca parkingowe:
Przedszkole nie miejsc parkingowych, jak również miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
• Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku z psem asystującym można wejść tylko do gabinetu dyrektora. Przewodnik nie ma obowiązku zakładania kagańca dla psa przewodnika.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy –niedostępne. Posadzki antypoślizgowe –niedostępne. Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących –niedostępne. • Schody :
Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w środkowejoraz bocznejczęści budynku. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.
• Dojazd :
Budynek przedszkola, mieści się przy ul Orlej 5-7. Dojścia piesze są od ulicy Orlej.Dojazd możliwy samochodem osobowym bez możliwości skorzystania z parkingu na terenie przedszkola z uwagi na brak parkingu.
• Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe znajdują się w odległości 500 m:
linia 6,7, 2, 17, 126, D, 112, 113
• Obsługa osób słabosłyszących :
Brak możliwości obsługi osób sła

Data publikacji strony: 2018-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-28

About Author