WIZJA PRZEDSZKOLA

Dziecko opuszczające mury przedszkola powinno:

być świadome własnych możliwości,

być przygotowane do ról w społeczeństwie,

posługiwać się symbolami, znakami w czytaniu i liczeniu,

wykazywać się dobrą sprawnością ruchową i manualną.

MISJA PRZEDSZKOLA

Placówka powinna stworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające harmonijnemu, wszechstronnemu rozwojowi dziecka w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień.

PROFIL PLACÓWKI

Profil naszej placówki to praca metodami aktywności twórczej i artystycznej. Do najczęściej stosowanych przez nas metod należą metody pedagogiki zabawy. Metody te pozwalają na:

 • łatwiejsze wejście w grupę,
 • wspólne odkrywanie i przeżywanie zabawy,
 • wyeliminowanie niezdrowej rywalizacji i zwalczania się,
 • motywowanie do współdziałania w zespole,
 • wyrażania siebie za pomocą ruchu, tańca gestu śpiewu, rozmowy,
 • uczenie się przez doświadczenie,
 • samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, tzn.

wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność, wytrwałość,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich   
  sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli wychowanka,
 • podstawową wiedzę o świecie,

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona   
  zadanie,
 • skoncentrować się podczas pracy przez dłuższy czas,
 • współpracować w grupie,
 • radzić sobie z trudnościami,

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.