Programy wychowania przedszkolnego

Zestaw programów wychowania przedszkolnego realizowanych w Przedszkolu Nr 28 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021:

 1. PLANETA DZIECI- WSiP
 2. WOKÓŁ PRZEDSZKOLA- MAC
 3. POZNAJĘ ŚWIAT, BO MAM 6 LAT- DIDASKO

Programy własne i projekty

             W Przedszkolu Nr 28 „Fantazja”, w roku szkolnym 2020/2021, realizowane są programy własne i projekty, a w codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej wykorzystywana jest m. in. metoda Klanzy.

Program własny i program roczny ,,Jak być ekologiem?”

Program dotyczy zagadnień ekologii i kreatywności. Jego podstawowym celem jest kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i uświadomienie im konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody w życiu codziennym.

Cele programu sa skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej oraz kompetencjami kluczowymi, a są to:

 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna
 • nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt
 • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyroda
 • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życuia na ziemi
 • umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • kształtowanie samodzielnego działania, poszukiwania i myślenia
 • uczenie samodzielności oraz odwagi w myśleniu i działaniu

Projekt ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Jest to ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Nauczycielki czytają przedszkolakom książki, a każde takie wydarzenie jest świętem w placówce pełnym literatury.

Projekt ,,magiczna moc bajek”

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
Cele szczegółowe:
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy

Projekt ,,Piękna nasza Polska cała”

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

Program własny: „Matematyka z Fantazją”

Od kilku lat w Przedszkolu Nr 28 we Wrocławiu realizowany jest program własny „MTEMATYKA Z FANTAZJĄ”. Dla współczesnego społeczeństwa matematyka jest kluczem do odnoszenia sukcesów w wielu dziedzinach życia. Dziś, jak nigdy dotąd, kompetencje matematyczne warunkują dostęp do rynku pracy. Dlatego tak ważnym jest jak najszybsze wdrażanie dzieci w świat matematyki, co na etapie edukacji przedszkolnej powinno polegać na umożliwieniu dziecku osiągnięcia odpowiednich kompetencji intelektualnych przygotowujących do systematycznego przyswajania wiedzy z tego zakresu. Autorki programu zadbały o adekwatny dobór treści i sposobów jej przekazania, a fakt długoletniego realizowania programu dowodzi, że są to sprawdzające się metody.

TREŚCI PROGRAMOWE:

„Matematyka z Fantazją” to program, który opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę oraz działaniu na konkretach
i ćwiczeniach praktycznych. Treści programowe dowołują się do wskazań podstawy programowej i zostały ujęte w 10 zagadnień realizowanych chronologicznie na dwóch zajęciach tygodniowo:

 • Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.
 • Rytmy i rytmiczność.
 • Kształty i figury- intuicje geometryczne.
 • Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 • Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 • Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 • Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.
 • Przyswajanie określeń czasu.
 • Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów długości, szerokości i wysokości.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

Program własny- adaptacyjny: „Przygoda z Fantazją”

Program „Przygoda z Fantazją” ma ułatwić dziecku przekroczenie progu przedszkola, skrócić okres aklimatyzacji i zintegrować ze sobą dzieci oraz ich rodziców.  Ma także być narzędziem pracy, z którego będą korzystać nauczyciele, realizujący zadanie pomocy w szybszej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.

Założenia programowe:

 • program adaptacyjny oparty jest na wiedzy o rozwoju dziecka,
 • określa  system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny,
 • opiera się na współpracy nauczycieli i rodziców, której celem jest  pomoc dziecku w wchodzeniu w nowe środowisko życia,
 • odwołuje się do zasady indywidualizacji w podejściu do dziecka i odkrywania jego potrzeb,
 • polega na pracy  w naturalnym środowisku dziecka, czyli przedszkolu w grupie rówieśników przy aktywnym udziale rodziców.

Cele programu i procedury ich osiągania

        Głównym celem programu adaptacyjnego „Przygoda z Fantazją” jest umożliwienie dzieciom sprawnego rozwiązywania trudności związanych z podejmowaniem nowych ról w środowisku przedszkolnym. Program koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem, a szczególny nacisk kładzie na kształtowanie osobowości i wspieranie jego rozwoju. Jednak beneficjentami programu są nie tylko dzieci rozpoczynające swój pobyt w przedszkolu, ale również ich rodzice, a także nauczyciele i pracownicy placówki. Cele zawarte w programie „Przygoda z Fantazją” zostały podzielone na te nakierowane na dzieci, na rodziców i nauczycieli,  z wyodrębnieniem celów głównych i operacyjnych.

Projekt edukacyjny: „Cały Wrocław czyta”

         Od 2014 roku Przedszkole Nr 28 we Wrocławiu włącza się w realizację miejskiego projektu „CAŁY WROCŁAW CZYTA”. Projekt skierowany jest do wrocławian i wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia, a jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży. Ideą projektu jest stawianie na terenie miasta oficjalnych skrzyneczek do bookcriossingu oraz  stworzenie na terenie placówek przez dzieci i młodzież  tzw. „bajecznych ławeczek”.

Celem projektu jest:

 • propagowanie czytelnictwa,
 • integracja mieszkańców Wrocławia wokół „bajecznych ławeczek”,
 • odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych miejsc na kulturalnej mapie miasta, które służyć będą popularyzacji czytania.

  W ciągu roku szkolnego Przedszkole Nr 28 we Wrocławiu podejmuje m. in. takie zadania wynikające z projektu „Cały Wrocław czyta”, jak:

 • Aktywizowanie rodziców do wspólnego czytania z dziećmi poprzez umieszczenie „bajecznej ławeczki” na terenie przedszkola.
 • Udział w konkursach projektowych.
 • Organizowanie dni i tygodni czytelniczych.
 • Organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci.

Projekt edukacyjny: „Destination Imagination”

         Od początku roku szkolnego  2016/2017 Przedszkole Nr 28 we Wrocławiu przystąpiło do projektu  DESTINATION IMAGINATION. Jest to największy na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowany na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach, 48 stanach Ameryki Północnej oraz w Kanadyjskich prowincjach. Daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty.
     DI bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu, uczy kreatywności, tworzenia innowacji oraz pracy zespołowej.

Zadania drużyny:

 • zdobycie wiadomości na temat map i tego jak pożyteczne są one dla ludzi;
 • stworzenie przedstawienie, które będzie opowiadać o podróży zespołu;
 • zastosowanie zmiany kierunku podczas przedstawienia;
 • stworzenie mapy, która pomoże podczas przedstawienia.

Klanza

         Przedszkole Nr 28 jest jedną z patronackich placówek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. KLANZA  jest ogólnopolską organizacją pozarządowa non-profit, skupiającą osoby aktywne i otwarte na zmianę społeczną. Nauczanie i wychowanie zakłada wyzwolenie aktywność uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Stowarzyszenie, wypracowało swoją metodę
i niekwestionowanie miejsce na rynku pedagogicznym. W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.

Z faktu współpracy z KLANZĄ wynika m. in.:

 • Wykorzystywanie metody KLANZY w codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej.
 • Organizacja zajęć integracyjnych z rodzicami z wykorzystaniem metod KLANZY.
 • Udział nauczycieli w licznych kursach, warsztatach i innych formach dokształcania organizowanych przez KLANZĘ.

Program własny „Poznawanie przez eksperymentowanie”- realizowany w grupach 5- latków

W ramach projektu dzieci w grupach w każdym miesiącu będą wykonywały pod nadzorem nauczyciela eksperyment, który wspólnie będą omawiać i relacjonowac za pomocą wykonanych zdjęć.

Program własny „Wrocław moim miastem”- realizowany w grupie 3- latków (GUMISIE) i grupie 4- latków (SMERFY)

Celem projektu jest przybliżenie dziecku własnego regionu- Dolnego Śląska, ukazanie jego piękna, dorobku kulturowego i materialnego. projekt skierowany jest do rodziców, nauczycieli, a w szczególności dzieci , biorąc pod uwagę ich możliwości rozwojowe.

Zajęcia dodatkowe

W naszym Przedszkolu organizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

 • Język francuski – 2 x w tygodniu w każdej grupie wiekowej
 • Logorytmika – 1 x w tygodniu w każdej grupie wiekowe
 • Zajęcia ogólnorozwojowe ,,Mali Wspaniali” – 1 x w tygodniu w każdej grupie wiekowej

 

Imprezy i cykliczne wydarzenia

         W naszym Przedszkolu odbywają się uroczystości i imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarium placówki i z niecierpliwością czekają na nie dzieci, rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Nalężą do nich:

 • Pasowanie na przedszkolaka – dzieci 3– letnie
 • Spotkania integracyjne – popołudniowe zabawy z rodzicami (2x w roku szkolnym dla każdej grupy)
 • Zajęcia otwarte dla rodziców (2x w roku szkolnym dla każdej grupy)
 • Spotkania rodzinne (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty)
 • Wystawy plastyczne
 • Kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilia Przedszkolna
 • Zabawa karnawałowa
 • Powitanie Wiosny
 • Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • Pożegnanie starszaków
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego